- Promotion Warra - Radio Warra Wangeelaa Ebla 2, 2016

Radio Warra Wangeelaa March 7, 2015 - semalt

Sagantaa kana keessatti:Dhuga-bainsa Luba Buli Bayyanaa: kutaa 1ffaa:Abbaa isa dhalche ijaan arguuf carraa hinargannee. Haatni isa deesse isa jibbite. Haalli ulfaataan kun humna isaa ol kan itti ta’e dargageessi kun manaa ba’ee nama daandii ta’e. Waan arge nyaataa, waan arge dhugaa, lafa itti hihe bula. Jireeni itti hadhoofnaan lubbuu isaa balleessuuf murtoo fudhate. Xumurri seenaa kanaa maal ta’a laata? Qophii dhuga-baiinsaa har’aa keessatti argattu. Akkasumas torbee kutaa tokoffaa isaa dhiheessinee sababa hanqina yerootiif haraaf kan bulchanne deebii gaaffii MQ dhaggeefataan keenya Dagim galataa Austin Minnesota irraa nuu ergeen ta’a. Gaaffiin Dagim ” seera uumamaa 6:1-2 irra isa jiru ergaa sagalee waaqayyoo akkan hubadhuuf nagargaaraa kan jedhu ture. Umamni 6:1-2 akkan jedha ” Yeroo namootni biyya lafaa irratti baayyachuu jalqabaniti, dubartootnis yeroo dhalataniifitti warri Waaqa irraa ilmaan waaqayyoo jedhaman dubartoota namootaa mimmiidhagoo akka ta’an arganii isaan keessaa akkuma fo’atanitti fudhatanii haadha-manaa godhatani. Yommuu sana waaqayyo namni akkuma isa foon uffatee sanaa waan ta’eef afuurrikoo yeroo hundaa isa keessa hinjiraatiin. Barri jireenya namaas waggaa 120 haata’u edhe.” kan jedhu dha. -

seo


- semalt

-

Seo service Miallo


Ustaz Muaz Nazif Yaa Warra Su3uudii 👂👂 - semalt

-

Seo service Silkstone


Radio Warra Wangeelaa Ebla 1, 2018 - semalt

Qophii Addaa ayyaana faasikaa 2018sagaleen kan nutajaajilu l. Tamasgen Mangashaati.Dhageefadhaa! "Share" gochuudhaanis wolkif hora! -

Seo company Billa Billa


Radio Warra Wangeelaa Onkoloolessa 7, 2018 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Onkololessa 7, 2018Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee waaqayyoo "Ani Waan guddaan Sitti agarsiisa" jedhuun L. Zaharaa Hassan Ali tiin dhihaate kutla 2ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaan woliif hiraa! -

Promotion Regans Ford


Radio Warra Wangeelaa Adoolessa 19, 2014 - semalt

Gaaffii fi deebii faarfataa Kabaa Fidoo kutaa 3 ffaa fi "Waaqa Banamaa" mata-duree jedhu jalatti lallaba hojjetaa Wangeelaa Galatii Haayiluun qophaa'e kutaa 2ffaa hordofaa -

Seo company Paco-Paco


Radio Warra Wangeelaa Onkoloolessa 1, 2016 - semalt

Tamsasa kana keessatti ergaa sagalaa waaqayyoo mataduree "Waaqayyo ofuma isaatiin isin fuundura bu'a" jedhuun H/W Galatii Hayiluu tiin qophaa'e kutaa 2ffaa; akkasumas gaaffii fi deebii dargaaggoo Roobaa Mullataa woliin goone qabannee dhihaatneerra! -

Marketing São Benito


Radio Warra Wangeelaa Adoolessa 9, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti "Baricha Bituu" mata duree jedhuunbarumsa sagalee waaqayyoo dhihaate kutaa 5ffaa H/W Abdii Magarsaa tiin; Dhuga-ba'iinsa H/W Tasfayee Dagasaa ktaa xumuraa (5ffaa) qabannee dhihaatneerra. -

Marketing Pedro Maciel


Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 22, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessaatti ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree " Eebbaa Tokkummaa Keessa Jiru" jedhun H/W Afework Tafasseen dhihaate kutaa 3ffaa; akkasumas Konfransii afuuraa TWOWA isa 7ffaa ilaalchisee maree L. Mulugetaa Giraanyi woliin taasifame qabannee dhihaatneerraa. "Share" godhaa! -

Seo service Guarani das Missões


Radio Warra Wangeelaa Hagayya 27, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti waa'ee saba keenyaa yeroo itti kadhannu qophii addaa qabna. Kanamalees torbee kan jalqabne ergaa sagalee waaqayyoo "Jireenya Daani'eelfaa irraa Dhalootni kun maal barata?" mata duree jedhuun qo'annaa MQ macaafa rajicha Dani'el irratti hundaa'e kutaa 2ffaa qabannee dhihaatneerra! Dhaggeefadhhaa! woliifis hiraa! -

Seo Formoso do Araguaia


Radio Warra Wangeelaa Muddee 9, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree "Waaqayyoof Hajjechuu" jedhuun L. Afework Taaffasaan dhihaate kutaa 3ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo company Brodósqui


Radio Warra Wangeelaa Adoolessa 5, 2014 - semalt

Gaaffii fi deebii faarfataa Kabaa Fidoo waliin godhame kutaa tokkoffaa fi lallaba Wangeela mata-dree "Waamicha ofii Beekuu" jedhu irratti H/W Afework Tafessen qophaa'e.Kabaa Fidoo faarfataa Nama Giingee ta'ee dhalate, ulfina Waaqayyoof hiikame faarfannaan tajaajiluudha. -

Marketing Bicanca


Radio Warra Wangeelaa April 4, 2015 - semalt

Ayyaana Faasikaa bara 2015 sababa gochuudhaan sagantaa qophaa'e kana keessatti: Barsiisa sagalee Waaqayyoo mataduree "Raawwatame" jedhuun H/W Wondimuu Kabaan dhihaate, akkasumas dubbisa sagalee Waaqayyoo da'ima Bilisummaa Tamiratiin dhihaate qabanne dhihaatneerra. -

Seo Penha Circular


Radio Warra Wangeelaa May 16, 2015 - semalt

Tamsaasa kana keessatti:Guddina Afaan Oromoof Waldaan kristaanaa qooda maalii qabdi?Waldaan kristaanaa wangeela fayyinaa labsuun biratti tajaajilloota bifa gara garaa qaban kan gitii guddaan itti kennamu sabakeenyaaf kennuudhaan gumaacha olaanaa gooteetti. Gumaacha gatii gurguddaan itti kennamu baayyee keessaa har’a tokko kaasnee irratti mari’anna: guddina afaan Oromoof gumaacha waldaan kristaanaa warra wangeelaa goote. Bara Afaan Oromoo akka lafa irraa baduuf karaa gara garaa dhiibbaan hammas jedhamee himamee hindhune irratti gaggeefamaa ture jaarraa tokkoo fi aliif afaan kun akka inni hinbadnee eeguudhaan, kunuunsuuf achi irra darbees guddisuu keessatti gumaachi Waldaa kristaanaa warra wangeelaa maal akka ture akka nutti himaniif hayyuu saayinsii afaanii Dr. kabadaa hordofaa afeerree jirraa dhaggeefadhaa.H/W Tarraqaa abarraa torbanoota darbaniif wolitti aansuudhaan barumsanuukennaa jiru har’a goloba, matadureen barumsa kanaa waamichaa fi eeggannoo waamichaa jedha. -

Marketing Sítio Augustin Kubas


Radio Warra Wangeelaa Waxbajjii 24, 2018 - semalt

Tamsaasa kana keessatti Guyyaa har'aa woldootii kristaanaa keenya keessatti kan ayyaaneffamu guyyaa Onesimus ilaalchisee qophii addaa, akkasumas ergaa sagalee waaqayyoo qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa. "Share gochuudhaanis woliif hiraa! -

Promotion Colônia Santa Cruz Número Dois


Radio Warra Wangeelaa Sadaasa 7, 2015 - semalt

Barumsa "Faarfannaan maali?" jedhu, Far Eliyaas Bantiin dhiyaatee fi Gaaffii fi deebii Faarfataa Waariyoo Waaqoo waliin godhame dhageessu. -

Marketing Sítio Artur Galdino


Radio Warra Wangeelaa Waxbajjii 3, 2018 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo L. Afework Tafesseen mataduree "Waaqayyoo Wojjin Wolbira Hindarbiina!" jedhuun dhihaate kutaa 3ffaa qabannee dhihatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa. -

Seo company Rio Marinho


Radio Warra Wangeelaa Amajjii 6, 2018 - semalt

Hordoftoota kalandara Juliyaaniif ayyaanni dhaloota Gooftaa Keenyaa fi Fayisaan Keenya Yesus Kristos bor Amajjii 7, 2018 kabajama. Kana sababii gochuudhaan sagantaa addaa qophaa'e kana dhaggeefadhaa! ergaa sagalee waaqayyoo L. Desalegn Mangashaan qophaa'ee matadure "Sagaleen Abdii Nuuf Kenname Jiraataa dha!" jedhuun dhihaate dhaggeefadhaa! "Share" Gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo service Clarenville-Shoal Harbour


Radio Warra Wangeelaa Onkoloolessa 21, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree "Yeroo Abjuu Namaa Hiiktu Kankees Nihiikama!" jedhuun obbolessa keenya Asefa Malkaa Wakjiraa tiin; akkasumas dhuga-ba'umsa obboleettii keenya Margee Dhufeeraa Sobir kutaa lammaaffaa qabannee dhihaatneerraa! dhageefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa!! -

Marketing Hollyburn


Radio Warra Wangeelaa Bitootessa 25, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti H/W Abdii Magarsaa dhuga-ba'iinsa isaa kutaa 2ffaa kan nuuf dhiheessu si'a ta'u H/W Taarraqaa Abarraa immoo mata duree "waamichaa fi Eeggannoi Waamichaa" jedhuun barumsa kutaa afuritti hirame dhihaachaa ture nuugoloba. "Share" godhaa! -

Seo Juniper Ridge


Radio Warra Wangeelaa April 18, 2015 - semalt

Roobii dheengaddaa April 15, 2015 eegalee hanga guyyaa ha’aa april 18, bara 2015 ti magaalaa finfineetti adeemsifamaa kan jiru konfransii lubootaa kan lubootni 3000 ta’an irratti argaman ilaalchisee qindeessaa konfransichaa fi dayirekteera mishinii fi teologii WME kan ta’an Luba Yonas Yigezu Dhibbisaa Finfinnee irraa waa’ee konfransichaa nutti himu. Sagantaa keenya har’aa keessatti ibsa nuuf kennu. Isa dura garuu sagalee Waaqayyoo woliin dhageenya. Ergaa sagalee waaqayyoo har’aa kan nuuf fidu H/W Tarraqaa Abarraa Amboorrati. H/W Tarraqaan tajaajilaa waldaa K/M/Y Amboo sia ta’u bareessaa macaafaatis. Dhimoota hafuuraa gargaraa irratti kan xiyyeeffatan macaafato afuuraa baayyee barreesee, maxxansiisee baaseera. Ji’uma kana keessa kaadhimummaaf jireenya wolqunnamtii gaa’ila duraa kan jedhu macaafa barumsa guddaa namaaf kennu bareesseera. Kanamalees bareeffamanii xumuramanii macaafota maxxansa eegachaa jiranis baayyee akka qabu nuxabachiiseera. H/W Taarraqaan garafuuduraatti waa’ee macaafota isaatii ilaalchisee radiyoo keenya irratti akka maree nuwoliin godhu waadaa nuuf seeneera ammaaf garuu torbanoota afuriif wolitti aansee kan dhihaatu barumsa sagalee waaqayyoo nuuf qabatee dhihaateeraa matadureen barumsa isaatii ” Waamicha fi eeggannoo Waamichaa” kan jedhudha. -

Seo company Labrador City


Sona Tata Conde - Warra Soneya (audio) - semalt

ÉCOUTEZ l'album entier sur YouTube : http://bit.ly/2xZx9FQREGARDEZ les clips de la playlist "Guinée Music" : http://bit.ly/2fgDMbhÉCOUTEZ / TÉLÉCHARGEZ l'album "Fansa Wali" de Sona Tata Condé : http://smarturl.it/awzq1w▷Abonnez-vous à Syllart Records : http://bit.ly/2vGqE5i✔Likez #Syllart sur FACEBOOK - https://facebook.com/Syllartrecords -

Marketing Milberta


Radio Warra Wangeelaa May 30, 2015 - semalt

Radio Warra wangeelaa Tamsaasa May 30, 2015Leensaa Guddinaa Tumsaa abbaan ishee Luba Guddinaa Tumsaa yeroo isaan mootummaa Dargiitiin qabamanii ajjeefaman mucaa waggaa 17 turte. Abbaanshee qabamanii utuu baayyee hinturiin harmeenshee Adde Tsehay Tolosaas qabaman. Sababa kanaan Obbolotni ishee biyya ormaatti baqattoota ta’an. Carraan Lensaas kanuma ta’e- isheenis baqattuu bayya ambaa taate. Lensaan biyya Jarmanii galte garuu biyichi ishe hinsimanne. Jireenyi itumaa hadhoofte. Jarmaniin teessee biyya Amerikaatti kolugaltummaa gaafattee kunis altokkichaan hinmilkoofne. Jireenyi garuu itti fufe….Barri rakkinaa sun attamitti keessa darbame?Nama mul’ataa, goota kutataa du’a hinsodaanne kan turan L. Guddinaan abba atttamii turan? Nama attamii turan? Gaggeessaa attamii turan? Intalli isaanii Leensaan jireenya isaanii attamitti yaadatti? Lensaa Guddainaa sagantaalee Radio Warra Wangeelaa irratti wolitti aansanii dhihaatan irratti waa’ee aabba isheetii Luba Guddinaa Tumsaa, waa’ee haadha isheetii adde Tsehay Tolesa, wa’ee waldaa isheetii Waldaa Biiftuu Boolee fi waa’ee dhaabbata”Gudina Tumsa Faundation” jedhamuu nuxabachiifti. Akkuma yaadattan H/W Galatii Hayiluu mata duree ”Yesus Kristos Deebi’ee nidhufa” jedhu jalatti ergaa sagalee waaqayyoo nuuqopheesse kutaa tokkoffaa isaa torbee darbee dhiheessun keenya niyaadatama, har’ammoo kutaa 2ffaa ergaa kanaa. -

Seo company Neys


Radio Warra Wangeelaa May 13, 2015 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Tamsaasa addaa May 13, 2015 Kun sagantaa addaa Radiyoon warra wangeelaa ti. Akkuma beekamu RWW torbanitti gaaf tokko guyyaa sabatduraa saatii wolakkaatiif dhaggeefattoota gaanfa afrikaa keesummaa Etiyoophiyaatiif karaa tamsaasa dambalii gababaa tajaajila kennaa jirti. Hata’u malee tamsaasa torbanitti si’a tokko daqiiqaa soddomaaf darbuun dheebuu tajaajilaa dhaggeefattoota keenyaa baasuu aakka hindndeenye beekamaada. Dhageefattoota keenya biraa yeroodhaa gara yerootti yeroo tajaajila keenyaa akka itti dabaluuf gaaffileen nuuf dhihaatanis danuudha. Nutis yeroo dheeraadhaaf dhimma kana irratii eega irratti kadhataa turree booda yroo murtaa’eef torban keessaa guyyaa tajaajilaa tokko itti dabaluuf dirqamneerra. Kanaaf tamsaasa keenya isa sabatduraa karaa dabalii gabaabaa isiniif darbutti dabaluudhaan robi roobii karaa interneetaa kan dhaggeefatamu tamsaasa saatii tokkoo yroo murta’aadhaaf itti dabaluu keenya yeroo isin beeksifnu gammachuutu nutti dhaga’ama.Egaa sagantaa keenya addaa isa ha’aa kana keessatti gaaffii fi deebii L. Desalegn Mengesha woliin yeroo darbe jalqabnee turre Lafa dhaabnee kaafnee guutummaa isaa isin dhageefachiifna. Maree nuti L. Desalegni woliin goonu kun sagantaa OMN irratti darbe tokko irratti xiyyeeffata. Ebla 23 fi 28 bara 2015 L. Bantii Ujuluu OMN irratti gaaffi fi deebii kennan keessatti badii waldaan kristaanaa hojjette jedhan baayyee kaasanii turan. Lubi bantiin haasa isaanii keessatti waldaan kriistaanaa adaa Oromoo miiteettii keesumaa qaalluu balleessite, mishineerotni amantii kana gara biyya keenyaatti fidan ergama biraa akka qaban akkasumas hojjettotni wangeelaa worri dhaloota duraanii beekumsa ga’aa waan hinqabneef badii dalaguu isaanii yeroo dubbatan abbootii amanti warra akka Dafa Jammoo fi Gidaadaa Solanfaa maqaa dha’uudhaan komee isaan irratti qaban dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee yeroo darbe haasaa L. Desaleng Mangashaa woliin jalqabnee keessatti Lubni Dessaegni mishinerootni worri jalqaba ergaa wongeelaa gara saba keenyaatti fidan ergama biraa akka hinqabne kaasuudhaan wongeela fayyinaa labsuun alatti iyyuu mana hakimii, mana barumsaa fi kkkf sabichaaf dhaabuudhaan tajajila seenaan yom illee hindagantne kennuu isaanii nutti himanii mishineerotni kun kanamalees hamma lubbuunisaanii wareeguutti aarsaa ta’uu isaanii baayyeen isaanii awaalchi isaanii akka biyya keenyatti argamu nutti himaanii uran. Sagantaa har’aa kana keessatti Hasaa luba Desalegnii woliin jalqabne lafuma dhaabneetii kaafnee itti fufna. Dhaggeefadhaa, woliihiraa, eebbifamaa! -

Seo Upper Burlington


Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 7, 2016 - semalt

Sagntaa keenya hara’aa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo luba Tamasgeen Dhabasaatiin akkasumas dhugaba’uumsa Emaltoota Meditraniyan kutaa sadffaa qabannee dhihaatneerra. obboleessi keenya L. Tamsagen torbanoota sadan darbaniif nuu hiraa kan ture ergaa sagalee waaqayyoo mataduree “Ifa dumessa keessaa” jedhuun dhihaate har’a kan nuuf golobu si’a ta’u; obbolotni keenya Fiqaaduu Fufaa fi Siyume Worqina biyyaa itti dhalatanii guddatan dadhiisuudhaan jalqaba sudaan keessa itti fufee immoo hongee sahaaraa qaxxaa muranii utuu gaa Libiyaatti imalanii ture kan torbee dhugabaiinsa isaanii sababa hanqina yerootiif addaan kutne. Fiqaduu fi siyumeen lafa torbee dhaaban irraa kaasuudhaan dhugabaiinsa isaanii itti nuuf fufu. -

Seo service Youville


Waldaa Warra Wangeelaa Oromoo Toronto! - semalt

Solo singer from A Choir Oromo Christian Church Sunday Service in Toronto, irran hafee/4 Galatasa anni nanfarsa Itti fufee -

Seo service Zenting


Warra Bethel mass-Choir 2008 - semalt

Apostolic Church of Ethiopia, Warra Crusade Year 2008 Mass-ChoirWorship the One True GOD of the Universe who is also the saviour of the Worlduploaded by Evangelist Mezgebu Getachew Mammo Nairobi Kenya March 20, 2012 -

Seo company Vorderau


Off De Warra Bafetimbi Gomis - semalt

Je m'appelle Warra Charlotte GomisJe suis journalisteJe travaille pour "Talents D'Afrique", émission la plus regardée sur Canal+ Afrique. Diffusée à échelle continentale, sur toute l'Afrique Francophone.En résumer:Je gère la nouvelle chronique: LE OFF DE WARRAPortraits hors des terrains, Passion, Hobbies des sportifs préférés des téléspectateurs.Mon rôle est d'aller à la rencontre des sportifs de hauts niveau, omnisports, d'origine africaine.Hors des terrains, Hors de la compète, et de permettre au public de connaître les sportifs sous un autre jourMusiqueCuisineJeux videosDanseModeMon rôle est de partager avec les sportifs un moment intime, afin qu'ils puissent être libre d'être eux même. Donner leur avis sur des thèmes et des sujets variés, sortir de leur zone de confort en partageant avec moi, des moments, activités, totalement différents de ce pour quoi ils sont devenus champions.Mon objectif?Continuer à séduire et à surprendre le téléspectateur tout en offrant une scène ouverte au sportif ou à l'artiste, afin qu'il puisse s'exprimer librement et apprécier le OFF DE WARRA. Et surtout envoyer du lourdddd!Des sportifs adulées, difficiles à avoir!Des stars de la musique fans de Sport!Des itws exclusives!!!!Alors j'espère que vous vous régalerez en découvrant ces portraits.Snap: warracharlotteInsta: warracharlottegomis Facebook:Warra Charlotte Gomis officielleCette semaine dans Le OFF DE WARRA: La Panthère se confie sur son enfance et l'amour particulier qu'ont les africains et surtout les sénégalaise pour L'OM -

Promotion Steinheuterode


Radio Warra Wangeela . Tamsaasa 10,2015 - semalt

Gaaffii fi deebii Luba Ballinaa Saarkaa waliin taasifamee fi Lallaba wangeela pastor Akililuun godhame hordofaa. -

Seo Silmersdorf


Radio Warra Wangeelaa Muddee19, 2015 - semalt

"Ittigaafatamummaa"Haala ammaa biyya keenya keessatti mul’atuuf kristaanotni deebii attamii qabu? sagaleen Waaqayyoo waa’ee jallina saba irratti raawwatuu maal jedha? Namootni Waaqayyoo bifa kamiin jallina dura dhaabbatu? gaaffilee kanaa fi ka biroofis deebii isaa barsiisa Luba Dr. Tasgaraa kana keessa argattu. -

Seo company Seifhennersdorf


Off De Warra Salomon Kalou - semalt

Je m'appelle Warra Charlotte GomisJe suis journalisteJe travaille pour "Talents D'Afrique", émission la plus regardée sur Canal+ Afrique. Diffusée à échelle continentale, sur toute l'Afrique Francophone.En résumer:Je gère la nouvelle chronique: LE OFF DE WARRAPortraits hors des terrains, Passion, Hobbies des sportifs préférés des téléspectateurs.Mon rôle est d'aller à la rencontre des sportifs de hauts niveau, omnisports, d'origine africaine.Hors des terrains, Hors de la compète, et de permettre au public de connaître les sportifs sous un autre jourMusiqueCuisineJeux videosDanseModeMon rôle est de partager avec les sportifs un moment intime, afin qu'ils puissent être libre d'être eux même. Donner leur avis sur des thèmes et des sujets variés, sortir de leur zone de confort en partageant avec moi, des moments, activités, totalement différents de ce pour quoi ils sont devenus champions.Mon objectif?Continuer à séduire et à surprendre le téléspectateur tout en offrant une scène ouverte au sportif ou à l'artiste, afin qu'il puisse s'exprimer librement et apprécier le OFF DE WARRA. Et surtout envoyer du lourdddd!Des sportifs adulées, difficiles à avoir!Des stars de la musique fans de Sport!Des itws exclusives!!!!Alors j'espère que vous vous régalerez en découvrant ces portraits.Snap: warracharlotteInsta: warracharlottegomis Facebook:Warra Charlotte Gomis officielleCette semaine dans Le OFF DE WARRA: Salomon Kalou l’Éléphant Chéri -

Marketing Schnelten


Off De Warra Luc Abalo - semalt

Je m'appelle Warra Charlotte GomisJe suis journalisteJe travaille pour "Talents D'Afrique", émission la plus regardée sur Canal+ Afrique. Diffusée à échelle continentale, sur toute l'Afrique Francophone.En résumer:Je gère la nouvelle chronique: LE OFF DE WARRAPortraits hors des terrains, Passion, Hobbies des sportifs préférés des téléspectateurs.Mon rôle est d'aller à la rencontre des sportifs de hauts niveau, omnisports, d'origine africaine.Hors des terrains, Hors de la compète, et de permettre au public de connaître les sportifs sous un autre jourMusiqueCuisineJeux videosDanseModeMon rôle est de partager avec les sportifs un moment intime, afin qu'ils puissent être libre d'être eux même. Donner leur avis sur des thèmes et des sujets variés, sortir de leur zone de confort en partageant avec moi, des moments, activités, totalement différents de ce pour quoi ils sont devenus champions.Mon objectif?Continuer à séduire et à surprendre le téléspectateur tout en offrant une scène ouverte au sportif ou à l'artiste, afin qu'il puisse s'exprimer librement et apprécier le OFF DE WARRA. Et surtout envoyer du lourdddd!Des sportifs adulées, difficiles à avoir!Des stars de la musique fans de Sport!Des itws exclusives!!!!Alors j'espère que vous vous régalerez en découvrant ces portraits.Snap: warracharlotteInsta: warracharlottegomis Facebook:Warra Charlotte Gomis officielleCette semaine dans Le OFF DE WARRA: Luc Abalo tire le portrait de Warra en se soumettant au jeu du Blind Test Portrait -

Seo service Scheidingen


Warra Warra diese Lied darf auf keiner Hochzeit fehlen :D | Amjad Comedy - semalt

Dieses Lied darf auf keiner Hochzeit fehlen :DI Love diese Lied -

Seo service Rohbogen


PROPHETIC VISION: PROMOTION! PROMOTION! PROMOTION! | PROPHETIC THINGS - semalt

"For not from the east nor from the west nor from the south come promotion and lifting up. But God is the Judge! He puts down one and lifts up another." Psalm 75:6-7And please consider donating to our family. WE REALLY APPRECIATE EVERY AMOUNT. Thank You!!!PayPal: https://www.paypal.me/devinlavoreWebsite: http://devinlavore.comFacebook: https://www.facebook.com/DevinLavoreB...Twitter: https://twitter.com/DevinLaVorePinterest: https://www.pinterest.com/devinlavoreMy NOVELS and BOOKS:https://www.amazon.com/author/devinla...The LAVORE STORE: (T-Shirts & More):https://teespring.com/stores/the-lavo... -

Marketing Ödernhardt


Radio Warra wangeelaa Waxabajjii 6, 2015 - semalt

Tamsaasa kana keessatti:Barsiisa sagalee Waaqayyoo "Yesus Kristos Deebi'ee Nidhufa!" jedhu H/W Galatii Haayiluun, akkasumas Gaaffii fi deebii Adde Qanaatuu Karoorsaa (warra manaa L. Dafaa Jammoo) woliin goonee dhaggeefattu.Aadde qanatuun nama waggaa 94ti!! Ciminni isaanii fi waa yaadachuun isaanii garuu umrii isaanii wojjin wol bira qabamee yeroo ilaalamu nama dinqisiisa. Eegan immaamaa Qanaatuu wojjin haas’e booda dhuguma iyyuu Abbaa manaa jabaa dudduba haadhamanaa jabduutu jira! jedhe. Baayyeen keessan L. Dafaa Jammoo beektu jedheetu ammanna. Nama Waaqayyoo, woldhaansoo anantii isa ulfaataa gaarii godhanii kan qaban, nama beekumsaa fi ogummaa guddaadhaan guutaman, bara isaanii keessatti macaafota 27 ta’an kan barreesanidha. Bara ari’atamni waldaa kristaanaa irra ga’e nama gatii guddaa baasanii falmii guddaa falmanii dhumarratti hinjifatanidha. Bara sabni keenya duufumaa jalatti akka hafuuf itti mariatame, isaan immoo hamma biyya faranjiitti ademanii ifni barumsa jabanaa akka saba keenyaaf ifuf nama yaalii guddaa godhanidha. Milkaa’inni kun hundumtuu garuu gargaarsa warra manaa isaanii Adde Qanaatuu Karoorsaan alatti kan yaadamu hinturre! Adde Qanaatuun Luba Dafaa woliin hamma gaafa Lubi dafaan gara gooftaa isaaniitti biraa sassaabamaniitti woggaa 67 abbaa manaa fi haadha manaa ta’anii woliin dulloomaniiru. Yaadannoo isaanii baroota kanaa kaasanii har’a sagantaa keenya keessatti nuxabachiisu!! -

Marketing Ober Önkfeld


Radio Warra Wangeelaa Onkoloolessa 17, 2015 - semalt

L. Shamsudin Abdo Waaqayyo dinqii guddaadhaan erga jireenya isaanii geeddaree booda nama waldaa kristaanaa keessatti, akkasumas hawaasa Oromoo maraaf tajaajila gurguddaa raawwatanidha. Waldaa keessatti barsiisaa fi luba ta,aanii bara dheeraaf kan tajaajilan si,a ta,u prezidantii waldaa masarata Kristos, prezidentii Tokkumaa Woldootii warra Wangeelaa Itoopiyaa taúudhaan hojii gati jabeessa Hojjetaniiru. Macaafa Qulqulluu qubeedhaan loqoda Ormiyaa bahaatti deebisaniiruu. Yeroo ammaa immoo macaafota lama bareessaa jiru: seenaa jireenya isaanii fi "Bible Commentary" afaan Oromootiin.waldaa kristaanaan alatti immoo bareessaa olaanaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa taánii waggaa baayyeef kan hojjetan sia tau dhaabbata mirga dhala namaa tiksu "Human Right Legue of Horn of Africa" jedhamuuf yeroo ammaa prezidentii ta,anii hojechaa jiru.Maatii islaamaa keessati dhalatanii kan guddatan l. Shamsudin attamitti gara gooftaa dhufan? deebii isaa dhugaaa bayiinsa isaanii kana keessatti argattu. -

Seo service Oberaula


WARRA BETHEL CRUSADE 2011 prt 2 - semalt

-

Promotion Nockenthal


Ufff la maa ye warra wahh - semalt

Mahsood ATTAN in UAE. -

Promotion Neidenfels


Wombat Warra in the washing machine! - semalt

My world of wombat washing starts at the crack of dawn (and yes I have more than one machine to get it all done for the wombats). It is far too quiet. Wandering where wombat joey Warra is...........of course, in one of the washing machines!To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com -

Seo company Kleinhirschbach


Radio Warra Wangeelaa Muddee 30, 2017 - semalt

Qophii addaa xumura bara 2017 fi simannaa bara 2018.Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo Kempfeld


Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 23, 2018 - semalt

Tamsaasa kana keessatti yeroo ammaa biyya keenya keessatti gaaffii baayyee kaasaa kan jiru raajii fi tajaajila raajummaa ilaalchisee barumsa qophaa'e kutaa 2ffaa qabannee dhihaatneerra. Barumsa kana kan nuuf fidan L. Mulugeta Giragni dha. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo service Hilgartshausen


Marra Warra - Fading Out. (Mugli Remix) - semalt

Marra Warra - Fading Out. (Mugli Remix)Subscribe to Paradoxium Chill: http://paradoxium.com/chill-YTSubmit Your Demo for Release: http://paradoxium.com/Submit-DemoSubmit Your Track for Promotion: http://paradoxium.com/Submit-TrackStay ConnectedWebsite: http://paradoxium.comFacebook: http://facebook.com/ParadoxiumMusicTwitter: http://twitter.com/ParadoxiumMusicSoundcloud: http://soundcloud.com/ParadoxiumMusicInstagram: http://instagram.com/ParadoxiumMusicFree Download: https://goo.gl/FU1TdCFollow Marra WarraFacebook: http://facebook.com/marrawarraSoundcloud: http://soundcloud.com/marrawarraFollow MugliFacebook: http://facebook.com/mxgliSoundcloud: http://soundcloud.com/mugli-Photo of the Day by: Benjamin CombsPhoto Link: https://goo.gl/UgZ31rFollow Benjamin CombsWebsite: http://www.b3njamin.netFacebook: http://facebook.com/b3njaminphotographyTwitter: http://twitter.com/b3njaminInstagram: http://instagram.com/b3njaminHave your photos featured!Send them to us here: http://paradoxium.com/Submit-Photos-*If there is an issue with any material being used in this video, please contact: info@paradoxium.com -

Marketing Glonn


Radio Warra Wangeelaa Adoolessa 22, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo mata-duree "Kadhata" kedhuun L. Temesgen Dhaabasaa tiin qophaa'e kutaa 1ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "share" gochuudhaan woliifis hiraa! -

Promotion Fleischgaffel


Radio Warra Wangeelaa Bitootessa 04, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee waaqayyoo "waamichaa fi eeggannoo waamichaa" jedhu H/W Taarraqaa Abarraa tiin qabannee dhihaatneerra. "share" godhaa! -

Seo company Fell


Wombat Warra in the washing machine! - semalt

My world of wombat washing starts at the crack of dawn (and yes I have more than one machine to get it all done for the wombats). It is far too quiet. Wandering where wombat joey Warra is...........of course, in one of the washing machines!To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com -

Promotion Brehme


- semalt

-

Seo Beringstedt


Radio warra Wangeelaa Sadaasa 12, 2016 - semalt

tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo "Baricha Bituu" mataduree jedhuun H/W Abdii Magarsaa tiin isinii dhihaachaa ture kutaa 12ffaa fi isa xumuraa qabannee dhihaatneerraa. Dhaggeefadhaa! woliif hiraa!! -

Seo service Hildesia


Radio Warra Wangeelaa Bitootessa 10, 2018 - semalt

"Waaqayyoo Salphinaaf Nuntaasisu!"1Sam 11:1"1 Baras Nahaash mootiin Amoonotaa mandara Yaabesh-Giil'aaditti duulee, itti in marse; namoonni Yaabesh hundinuus Nahaashiin, "Nuyi siif in hojjennaatii ati kakuu nuuf gali!" jedhan. 2 Innis deebise, "Hunduma keessan keessaa ija mirgaa baasuudhaanan kakuu isiniif gala; kanaanis Israa'eloota hundumaa irratti salphina nan fida" jedhe. 3 Jaarsoliin mandara Yaabesh immoo, "Guutummaa biyya Israa'elitti namoota erginaatii guyyaa torba nuuf kenni! Gidduu kanatti nu oolchuudhaaf namni tokko illee hin dhufu yoo ta'e garuu harka keenya sitti in kennina" jedhan. 4 Warri ergamanis gara Giibe'aa mandara Saa'ol dhufanii, dubbicha namoota mandara sanaatti yommuu himan, namoonni mandarichaa sagalee isaanii ol fudhatanii in boo'an.5 Utuu isaan boo'aa jiranii, Saa'ol bakkeedhaa saawwan booddeedhaan dhufee, "Jarri kun maal ta'anii boo'u?" jedhee in gaafate; isaan immoo wanta namoonni Yaabesh dubbatan isatti in himan. 6 Yeroo inni dubbicha dhaga'etti hafuurri Waaqayyoo humnaan in dhufeef; inni immoo aaree in finiine*. 7 Kana irratti sangoota cimdii tokko fuudhee qalee, foon isaanii kukkutee, namootatti kekkennee guutummaa biyya Israa'elitti in erge; jarri ergamanis, "Sangoonni nama Saa'olii fi Saamu'el duukaa lolaaf hin baanee akkas in kukkutamu" jedhanii akka himan in godhe; kanaafis Israa'eloonni Waaqayyoon sodaatanii akka nama tokkootti walii wajjin in ba'an*. 8 Saa'ol yommus Bezeqitti walitti isaan qabee lakkoofnaan gosoota Israa'el warra gara bitaa keessaa namoota kumaatama dhibba sadii, warra Yihudaa keessaa immoo namoota kuma soddoma in ta'an. 9 Inni namoota ergamanii dhufaniin, "Dhaqaatii, warra mandara Yaabesh-Giil'aadiin, 'Bor yeroo aduun ho'utti gargaarsa in argattu' jedhaa!" jedhe; isaanis dhaqanii itti himnaan warri Yaabesh in gammadan. 10 Achumaanis namoonni Yaabesh kun Nahaashiin, "Nuyi bor harka keenya isinitti in kennina; isin waanuma ija keessanitti tole nu irratti raawwadhaa!" jedhan.11 Borumtaas Saa'ol namoota isaa kutata sadiitti in hire; isaan yeroo darabee dammaqa bariitti iddoo buufata Amoonotaatti lixanii hamma aduun ho'utti loltoota isaanii in rukutan; warri hafan immoo kara karaa waan tatamsa'aniif isaan keessaa namni lama illee wal biratti hin argamne."Mata-dureen "Waaqayyoo Yeelloof Singodhu!"Sagaleen Kan nutajaajilu L. Bulii BayyanaaKadhannaan kan nutajaajiltu: Dasi ShubaDhaggeefadhaa, "Share" gochuudhaan wolkif hora! -

Promotion Altstadt Nord


Radio Warra Wangeelaa Waxibajjii 24, 2017 - semalt

tamsaasa kana keessatti dhuga-ba'iinsa obboleessa keenya Tamam Faris kutaa 2ffaa; akkasumas ergaa sagalee waaqayyoo mata-duree "Afuuratti Gudachuu" jedhuun L. Bulii Bayyanaa tiin dhihaate kutaa 3ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" godhaa! -

Seo service Bruñel Alto


Radio Warra Wangeelaa Amajjii 27, 2018 - semalt

tamsaasa kana kessatti ergaa sagalee waaqayyoo mata duret "Nageenyi Waaqaa Nubarbaachifti!" jedhuun H/W Solomon Waaqoon qophaa'e kutta 1ffaa qabannee dhihaatneerraa. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo Valle de Santullán


big barra new single warra gnembene - semalt

fouladou kolda jaawo pullo -

Promotion Marrozos


Radio Warra Wangeelaa Waxbajjii 10, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa saga lee waaqayyoo mata-duree "Guddina Afuuraa" jedhuun kutaa 1ffaa L. Bulii Bayyanaa tiin; akkasumas walaloo "Sammuu Samii" jedhuu walaleessaa Dhufeeraa Birraasaa tiin isinii qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" godhaa! -

Marketing Fuentenebro


Radio Warra Wangeelaa Bitootessa 19, 2016 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Bitootessa 19, 2016.Sagantaa keenya har’aa keessattii ergaa sagalee waaqayyoo mata duree “Furmaati Waaqayyoo biraa dhufa” jedhuu kutaa 2ffaa fi isa xumuraa qabannee dhihaatneerraa. Ergaa sagalee waaqayyoo kana kan nuuf fidu l. Mulugeetaa Giraani.Faarfannaalee gargaraas isiniif fillee jirraa dhaggeefadhaa! “share” gochuudhaan immoo isinis wangeea labsaa! -

Marketing Frontón


Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 30, 2018 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 30, 2018Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee waaqayyoo mataduree "Gara kootti iyyi, wanta dinqisiisaa ati qortee bira hingeenyeen sitti agarsiisa!" jedhuun L. Zahara Hassan Ali tiin yeroo konfransii TWOWA isa 9ffaa dhihaate kutla isa jalqabaa qabannee dhihatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo Cabida


Radio Warra Wangeelaa May 27, 2015 - semalt

kun Radio warra wangeelaa tamsaasa Roobii May 27 bar 2015 ti nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haata’u. Tamsaasa keenya sambataduraa dheegaddaa keessatti wagga 80 kan guutan l. Dr. tasgaraa Hirpo woliin gaaffii fi deebii goone irraa waa xiqqoo isin dhandhamsiisuun keenya ni yaadatama. Akkuma gaafas waadaa isinii gallatti guutummaa gaaffii fi deebii L.Dr Tasgaraa woliin goone har’a qabannee dhihaatneerraa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nuwoliin turtan kanan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan Makootii, farfannaa dastaa hinsarmuu kanaa gara gaffii fi deebichatti ceena. -

Marketing Berlanga del Bierzo


Radio Warra Wangeelaa Adoolessa 15, 2018 - semalt

Tamsaasa kana keessatti erga sagace waaqayyoomata dure "Boolichaan Hinqabamtu!" jedhuun L. Wasihun Sambataan dhihaate kutaa 1ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! woliifis hiraa! -

Seo service Legarreta


Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 15, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ayyaana Du'aa Ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kristos sababa gochuudhaan sagantaa qophaa'e qabannee dhihatneera. Ergaa sagalee Waaqayyoo kan nuuf dhiheesu L. Tamasgen Mangashaati. -

Seo service Vaux-le-Pénil


Radio Warra Wangeelaa Ebla 30, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessattiQophii keenya haraa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo L. Tamasgeen Dhabasaatiin akkasumas torbee isinii jalqabnee kan turre dhuga baumsa imeltoota Meditiraniyan kutaa lammaffaa qabannee dhihaatneerra. Obbolootni keenya Siyumee fi Fiqaaduun biyya Sudaan keessaa hongee Sahaaraa qaxxaamuruudhaan attamitti biyya Libiya akka galan har’a nutti himuu. Deemsa isaanii kana irraa waaqayyoo attamitti rakkina keessaa nama baasu hubanna. kana qofa miti waa hedduu irraatii barannaa dhuga ba’iinsi kun ergaa sagalee waaqayyootti aansee dhihaata. -

Seo company Tourville-la-Rivière


Radio Warra Wangeelaa Amajjii 30, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti Qo'annaa MQ Ergaa Pheexiros isa jalqabaa irratti hundaa'ee kutaa 17ffaa L. Desalegn Mangasha tiin akkasumas gaaffii i deebii ogeessa muziqaa Beekamaa Malkaamuu woliin goone kutaa xumuraa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa, "share" gochuudhaan immoo woliif hiraa. -

Promotion Saint-Fargeol


Radio Warra Wangeelaa Hagayya 16, 2014 - semalt

Gaaffii fi deebii gabaaba Luba Dr Tasgaraa Hirphoo waliin taasifamee fi lallaba wangeela Luba Bulii Bayyana tiin mataduree "eenyuutu sidura adeema?" jedhu irratti dhiyaate kutaa 2ffaa. -

Marketing Prades-le-Lez


Radio Warra Wangeelaa Onkoloolessa 15, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti haala hammaataa amma biyya keenya keessatti mul'atu irratti L. Dr. Tasgaraa Hirpoo fi prezideentii WMYI duraanii L. Ittefaa Gobanaa woliin maree goone kutaa 1ffaa; akkasumas mataduree "Jajjabeessaa sabakoo!" jedhuun ergaa sagalee Waaqayyoo L. Dessalegni Mangasha tiin qophaa'e qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa, woliifis hiraa! -

Marketing Pradelle


- semalt

-

Seo Piépape


Radio Warra Wangeelaa Waxibajjii 17, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa saga lee Waaqayyoo mata-duree "Guddina Afuuraa" jedhuun L. Bulii bayyanaatiin qophaa'e kutaa 2ffaa; akkasumas dhugaba'iinsa F. Tamaam Faris kutaa 1ffaa qabannee dhihaatneerra. dhaggeefadhaa! "Share" godhaa! -

Promotion Parçay-sur-Vienne


Radio Warra Wangeelaa Guraandhala 11, 2017 - semalt

tamsaasa kana keessatti ergaa saga lee waaqayyoo mata duree "Dhugaan Nimullata!" jedhuun H/W Solomon Xilaahuniin dhihaate kutaa 3ffaa; akasumas Dhuga-ba'umsa obboleettii keenya Boontuu Abdii kutaa 4ffaa qabannee dhihaatneerra. dhaggeefadhaa! woliifis hiraa! -

Marketing Nossoncourt


Off De Warra Ben Youssef Meite - semalt

Je m'appelle Warra Charlotte GomisJe suis journalisteJe travaille pour "Talents D'Afrique", émission la plus regardée sur Canal+ Afrique. Diffusée à échelle continentale, sur toute l'Afrique Francophone.En résumer:Je gère la nouvelle chronique: LE OFF DE WARRAPortraits hors des terrains, Passion, Hobbies des sportifs préférés des téléspectateurs.Mon rôle est d'aller à la rencontre des sportifs de hauts niveau, omnisports, d'origine africaine.Hors des terrains, Hors de la compète, et de permettre au public de connaître les sportifs sous un autre jourMusiqueCuisineJeux videosDanseModeMon rôle est de partager avec les sportifs un moment intime, afin qu'ils puissent être libre d'être eux même. Donner leur avis sur des thèmes et des sujets variés, sortir de leur zone de confort en partageant avec moi, des moments, activités, totalement différents de ce pour quoi ils sont devenus champions.Mon objectif?Continuer à séduire et à surprendre le téléspectateur tout en offrant une scène ouverte au sportif ou à l'artiste, afin qu'il puisse s'exprimer librement et apprécier le OFF DE WARRA. Et surtout envoyer du lourdddd!Des sportifs adulées, difficiles à avoir!Des stars de la musique fans de Sport!Des itws exclusives!!!!Alors j'espère que vous vous régalerez en découvrant ces portraits.Snap: warracharlotteInsta: warracharlottegomis Facebook:Warra Charlotte Gomis officielleCette semaine dans Le OFF DE WARRA: Soyez surpris par la passion de cet athlète olympique hors du commun: Le Basketball -

Seo service Nantenne


Ilaa warra Abdin qabaneef Gooftatatu jira... - semalt

I -

Promotion Mussig


Radio Warra Wangeelaa Amajjii 7, 2017 - semalt

Qophii addaa ayyaana dhaloota Gooftaa keenyaa fi Fayisaa keenya Yesus Kristos. -

Seo Marseau-Dessus


Radio Warra Wangeelaa May 9, 2015 - semalt

Tamsaasa kana keessatti:Ebla 23 fi 28 bara 2015 L. Bantii Ujuluu OMN irratti gaaffi fi deebii kennan keessatti badii waldaan kristaanaa hojjette jedhan baayyee kaasanii turan. Lubi bantiin haasa isaanii keessatti waldaan kriistaanaa adaa Oromoo miiteettii keesumaa qaalluu balleessite, mishineerotni biya awuropaatii ergaa wongeelaa qabatanii gara saba keenyaa dhufan ergama biraa akka qaban akkasumas hojjettotni wangeelaa worri jalqabaa beekumsa ga’aa waan hinqabneef badii dalaguu isaanii yeroo dubbatan abbootii amanti warra akka Dafa Jammoo fi Gidaadaa Solan maqaa dha’uudhaan jarri kun wanuma faranjiin godhaa jette kan gochaa turan barumsaa fi beekumsa ga’aa akka hinqabneetti dubbatanii turan. Dhimma kana irratti namootni hedduun yaada isaanii karaa gara garaa kennaa jiru; kana ilaalchisee xalayaaleen nuqaqqabaa jiranis hedduudha. Yaada woldaan qaalluu balleessite jedhuuf dhimoota achi keessati ka’an biraafis deebii kan ta’u bareeffama tokko isinii dhiheesina. Bareefama kana kan nuuf erge qorataa seenaa obbo Ittaanaa Habtee Yoniversitii London keessaa, school of Oriental and African studies ti kadhimamaa PhD ti. Qorataa seenaa kan ta’e obbo Ittaanaan galmee seenaa hedduu sakatta’uudhaan qaalluun maal akka ta’e, waldaan kristaanaa immoo qaalluu isa kam akka balleesite akkasumas abbootii amantii warri duula amanti kana irratti hirmaatan namoota attamii akksaan turan nutti hima. Akkasumas torban lamaan darbaniif waamichaa fi eeggannoo waamichaa mata duree jedhu irratti ergaa sagalee waaqayyoo nuufidaa kan ture H/W Taarraqaa Abarraa har’as ergaa isaa isaa kutaa sadaffaa nuuqabatee dhihaateeraa. -

Promotion Mailholas


Radio Warra Wangeelaa Waxibajjii 18, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti mata durée "Baricha Bituu" jedhuun ergaa sagalee waaqayyoo H/W Abdii Magarsaa tiin dhihaate kutaa 2ffaa; akkasumas dhuga-ba'iinsa obbolessa keenya H/W Tasfaye Dagasaa kutaa 2ffaa qabanee dhihaateneerra. -

Seo Les Prévayries


Radio Warra Wangeelaa Ebla 29, 2018 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo obboleessa keenya Margaa Yaadasaa tiin mata-duree"Haala Hinmijanne Keessa Taa'aani Garaa Ofiitiin Gara Waaqayyoo Yaaduu" jedhuun dhihaate; akkasumas faarfannoota haaraa garagaraa qabannee dhihastneerra. Dhaggeefadhaa, "share" gochuudhanis woliidabarsaa! -

Seo Le Bois-le-Roi


Radio Warra Wangeelaa Ebla 2, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti mataduree "Waaqayyoo Warra Gatamaniif Baraa fi Yeroo Infida!" jedhuun ergaa sagalee Waaqayyoo H/W Tesfaye Dagasaa tiin qophaa'e; akkasumas gaaffii fi deebii Faarfataa Efreem Yigazuu woliin goone qabannee dhihaatneerraa. Dhaggeefadhaa! "share" gochuudhaan immoo wolii hirraa. -

Marketing La Villeneuve


Radio Warra Wangeelaa February 7, 2015 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Feb. 7, 2015Tamsaasa kana keessatti Lallaba sagalee Waaqayyoo Luba Taka Fogin dhihaateef gaaffii fi deebii Farfataa Paulos Tegeny Woliin taasifame argattu.Radio Warra Wangeelaa is a weekly Afan Oromo Gospel radio to the Horn of Africa. The radio broadcasts every Saturday 15:00-15:30 GMT on SW and 21:00 - 21:30 on MW. Listeners in the Horn of Africa and the Middle East can listen to the program on 15515 kHz on SW ( since this signal is strong even listeners in Europe can tune to the program on SW) 15:00 -15:30 GMT.Radio warra Wangeelaa will be live streamed on the following address:mp3.nexus.org:8000/irn.mp3.m3uListeners in south and Central Europe can tune to the program on 1355 kHz on MW from 21:00 -21:30 (CET)Stay tuned, stay blessed! share and disseminate the Good News -

Marketing Giremoutiers


Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 16, 2017 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 16, 2017Tamsaasa kana keessatti dhuga ba'iinsa obboleessa keenya Ermias Tekle kutaa 3ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo company Fretigney-et-Velloreille


Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 17, 2014 - semalt

Interview with gospel singer Fedhasa Michael and sermon by Evangelist Gemechis Keresa -

Seo service Ferrand


Radio Warra Wangeelaa Muddee 10, 2016 - semalt

Waa'een dhalachuu Gooftaa Kenya fi Fayyisaan keenya Yesus Kristos baroota fuundura dhoksaa guddaa ta'ee yaada Waaqayyoo keessa kan ture si'a ta'u yeroo yeroon isaa ga'etti immo Waaqayyo akka ittiin fayyinuuf kan rawatedha. Ergaan sagalee waaqayyoo tamsaa kanaa dhalachuu Yesus Kristos irratti kan xiyyefatedha. -

Seo company Chérigné


Shk Suleeymaan Jamaal Galata Warra Soomanee - semalt

Shk Suleeymaan Jamaal Galata Warra Soomanee -

Promotion Callac


Radio Warra Wangeelaa Hagayya 26, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa saga lee waaqayyoo mata duree "Afuuratti Guddachuu" jedhuun L. Bulii Bayyaanaa tiin qophaa'e kutaa 8ffaa qabannee dhihaatneerra.Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliin ga'aa! -

Seo service Bergues


Radio Warra Wangeelaa Adoolessa 22, 2018 - semalt

Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee waaqayyoo mata duret "Boolichaan Hinqabamtu!" jedhuun L. Wasihun Sambataan qophaa'e kutaa 2ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! Share gochuudhaan woliif hiraa! -

Marketing Beausite


Radio Warra Wangeelaa Muddee 2, 2017 - semalt

Radio Warrra Wangeelaa muddee 2, 2017.Tamsaasa kana keessatti ergaa sagalee Waaqayyo mataduree "waaqayyoof dhimnanii hojjechuu" jedhuun L. Afework Tafesse tiin qophaa'e kutaa 2ffaa qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliuf hiraa. -

Marketing Audun-le-Roman


Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 20, 2017 - semalt

Tamsaasa kana keessatti dhuga-ba'umsa obboleettii keenya Asantii Haajii kutaa 1ffaa; akkasumas ergaa sagalee waaqyyoo mata duree "Waamicha Waaqayyoo" jedhuuun L. Akliiluu Birhanuun dhihaatee qabannee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! "Share" godha! -

Seo company Hedge End


Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 27, 2017 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Caamsaa 27, 2017tamsaasa kana keessatti obboleettiin keenya Asaantii Haajii dhuga-ba'umsa ishee kutaa 2ffaa fi isa xumuraa nudhageessifti. H/W Peexiros Tolosaa immoo ergaa sagalee Waaqayyoo qabatee nuuf dhihaateera. dhaggeefadhaa! "Share" godhaa! -

Promotion Moodiesburn


Radio Warra Wangeelaa Ebla 23, 2016 - semalt

Jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhageefattoota keenyaa, torban dabarsine kana keessa garaa hunda keenyaa kan gaddisiisas oduuwwan gaddaa dhageenye keessaa, galaana meditraniyaan irra bidiruu laasktiittaa hojjetameen gara ardii awurooppaatti ce’euuf utuu yaalii godhanii bidiruu isaan caccabee lubbuun bidiruu sana keessa ture hudi yeroo galaanaa nyaatamu viiidiyoo woraabame ija keenyaa argine. Imaltoota galaanaan nyaatamn kana keessaa garri caalaan lamiiwwan keenya akka ta’an himamaa jira. Haallii suukanneessaan akkasii yeroo lammiiwwan keenya irra ga’u kun isa jalqabaa miti. kanaan duran lammiiwwan keenya heeduun koolugaltummaadhaan lubbuu isaan oolfachuuf carraqan irratti rakkinni kanaa fakkatuu fi garabiraanis irra ga’eera. lammiin keenya lakkoofsaan hamman jechuun nama rakkinsu, hongee saaraa keessatti irbaata allaatti ta’aniir, hedduun biyya arabaa keessatti halli gadisiisaan irratti raawateera. baayyeen harka namoota gara-jabeeyyiitiin qalamaniiru, ammas lakkoofsaan hedduu kanta’an immoo akkuma torbee kana argnine galanaan nyaatamiiru. Isaan kana keessaa garuu namootni muraasni lubbuudhaan hafanii hala waaqayyo keessa isaan dabarse nutti himuu danda’aniiu. Jalqaba sudaan keessaa, itti aansuudhaan hongee saaraa keessatii, itti fufuudhaan Libiyaatti dhuma irratti immoo galaana meditiraniyan irraa haala suukanneessaatiin yeroo namootni hedduun biraa dhumaan obboloota maqaa waaqayyoo waammatanii hafan keessa hara nama lama qabannee dhihaatneerra.obbolootni keenya dhugaba’insa isaanii nuuf hiran lamaan Warqinaa Siyumee fi Fiqaaduu Fufaa jedhamu. warqinaan godina arsiitti dhalate kan guddate si’a ta’u Fiqaduun immoo Godina wolaggaa dhihaa aanaa Begiitti dhalatee mandii mana sibuu keessa jiraataa ture.Siyumee fi Fiqaaduun biyya itti dhalatanii guddatan dhiisanii kan isaan ba’an karaa sudaan ture. isa boodas hongee Sahaaraa qaxxaamuruudhaan biyya Liibiyaa keessa ba’anii Awurooppaa galuuf galaana Meditraniyan irra bidiruu lastikii irraa hojjetamerra imalan. deemsa kana keessatti hedduun utuu iji isaanii arguu biraa dhumaniiru. har’aa kaasee wolitti aansuudhaan dhuga ba’iinsa isaanii nuuf hiru.F. tamirat Tazarra woliin kan jalqabne gaaffii fi deeii keenya kutaa 2ffa h’ar itti fufnaa, akkuma yeroo hundaa ergaa sagalee Waaqayyoos qabnaa, L. Tamasgen Dhabasaa ergaa sagalee Waaqayyoo torbee nuu egalan ha’a itti nuufufu, Matadureen ergaa isaanii “Ifa Duumessa Keessaa” jedha. -

Seo service Volvera


WARRA CHARLOTTE GOMIS FRENCH TEASER 2012 - semalt

Teaser de Warra Charlotte Gomis Journaliste chevronnée toujours à l'affut d'aventure d'information et de belles histoires. Chroniqueuse sur Télésud puis sur Canal+, elle a su toucher le coeur du public par son énergie, son accessibilité et son humour à toute épreuve.Vous ne la connaissez pas encore?Tombez vous aussi sous son charme et devenez accrocs!!!Allez!!!! cliquez sur cette vidéo et découvrez une version SWAG et péchue du journalisme nouvelle génération et surtout proche des gens. -

Seo company Morruzze


Radio Warra Wangeelaa Amajjii 16, 2016 - semalt

Haalli amma sabni keenya keessatti argamu ija sagalee Waaqayyootiin yeroo ilaalamu maal fakkaata?Deebii isaa tamsaa keena har'aa keessatti argattu. Tamsaasa kana keesati barsiisa sagalee Waaqayyoo mataduree "Dhaala Abbaa kotii siif kennuu Waaqayyo naaoolchu." jedhuun L. Dr. DabalaaBirrii tiin dhihaate qabnnee dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! woliifis hiraa! -

Seo Masanti di Sopra


Radio Warra Wangeelaa Hagayya 6, 2016 - semalt

Tamsaasa kana keessatti barsiisa sagalee Waaqayyoo mata duree "Baricha Bituu" jedhuun H/W Abdii Magarsaa tiin qophaa'e kutaa 9ffaa qabanne dhihaatneerra. Dhaggeefadhaa! wolifis hiraa! -

Seo company Galliera


Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 30, 2017 - semalt

Radio Warra Wangeelaa Fulbaana 30, 2017Tamsaasa kana keessatti Luba Henig Uzar wolin wol isin barsiifna. Lubni Uzar bara 1981-93 ti nama biyya keenya keessatti hojii wongeelaaf jedhanii yeroo dargaggummaa isaanii arsaa godhani dha. Maal hojjetan? Barri tajaajila isaanii maal fakkaata ture? Ama'oo maalitti jiru? gaafilee kanaa fi ka biroofis sagantaa kana keessatti deebii argattu. Ergaan sagalee Waaqayyoo har'aa immoo dargaggoota irratti kan xiyyeefate ta'a! Kan sagaleen nutajaajilu dargaggoo Asefa Malkaa Waakjiraa ti.Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaanis woliif hiraa! -

Seo company Cannelli


Radio Warra Wangeelaa Ebla 16, 2016 - semalt

tamsaasa kana keessatti:faarrfataa Tamirati dargaggoota waaqayyoo bara kana keessa dibata faarfannaatiin dibee ibidda godhee kaasee keessaa tokko. Torban torbaniin kutaa biyyaa irraa naanna’ee saba waaqayyoo kumaatamatti lakkaa’aman tajaajilaa kan jiru Tamirati kanaan dura cd tokko kan dhaggeefattootaaf dhiheesse si’a ta’u yero amma immoo cd 2ffaa hojjetee xumureera. tamiraati woliin turtii gooneerraa waa’ee tajaajila isaatii kaasee waan nuxabachiisu waan baayyee qaba. Harka fuune attam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeefattoota keenyaa, bakka jirtan maratti sagantaa keenya hordofaa kan jirtan dhageefattota keenya maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif habaayyatu jechuudhaan radiyoon worra wangeelaa sagantaa ishee sambata duraa hara’aa Ebla 16, bara 2016 qabattee dhihaateetti. Akkuma yeroo hundaa sagnataa keenya har’aas ergaa sagalee waaqayyootiin jalqabnaa, ergaa sagalee waaqayyoo har’aa kan nuuf fidu obboleessa keenya L. Tamasgeen dhaabasaa si’a ta’u mata dureen ergaa ar’aa “Ifa duumessa keessa” kan jedhudha. ergaa sagalee waaqayyootti aansee immoo akkuman isin beeksise f. tamirat Tazarraa woliin turtii goona. sagantaalee keenya gidduutti faarfannaalee garagaraas isiniif filleerraa- hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nuwoliin turtan kanan isin afeerru qopheessaa rww ana Robsan Makooti. -

Seo service Rungi


ICO Promotion ICO Promotion - semalt

BUY HERE: https://tinyurl.com/y8yp3s46 , Skype: emailsalesleads , 100% highly targeted 7.5 million Cryptocurrency Traders email, mobile leads, bitcoin users email list, ICO marketing leads, complete genuine leads for ICO & Crypto currency product promotion. to know more details and for free samples, kindly please Contact US: Skype: emailsalesleads ,Info:cryptocurrency email list, bitcoin email list, coinbase email list, bitcoin email leads, cryptocurrency investor leads, crypto email list, cryptocurrency leads, crypto investor email list -

Seo company Galuppo-Pavarano


Promotion - semalt

Winwood Art Miami -

Seo Pilotto


Promotion - semalt

Fashion & Art -

Marketing Case Fornaci


Promotion! - semalt

If you liked the video leave a like!Support/Follow Forsen:TWITCH → https://www.twitch.tv/forsenTWITTER → https://twitter.com/forsen▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Editor:TWITTER → https://www.twitter.com/holeekebab▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Outro: by https://twitter.com/2O3At songname: Forsenbajs -

Marketing Contrada Colle Galli


Promotion - semalt

-

Marketing Monte Sasso


Booddee warra nama miidhuu gorssa ajaa.ibaa dhageyfadhaa - semalt

-

Promotion Oriana


March pre-promotion promotion - semalt

Get qualified to participate in the April FANTASTIC promotion! -

Marketing Località Cornacchi


Radio Warra Wangeelaa Tamsaasa May 2, 2015 - semalt

Tamsaasa kana keessatti:Waldaan Kristaanaa dhuguma aadaa ballessitii? Ergamootni wangeelaa biyya Awurooppaa worri jalqaba wangeela gara saba keenyaatti fidan ergaa wangeelaa labsuun alatti ergama biraa qabu turanii laata? Abbootiin amantii keenya worri haala rakisaa sana keessatti wangeela labsaa asiin ga’an dhaloota kanaan komatamuu qabumoo jajamuu qabu? Maree gaaffilee kana irratti xiyyeeffatan qabna; Luba Desalegn Mangashaa asi studiyoo keenya keessatti afferreerra; maree woliin goona. Maree keenyaaf ka’umsa kan nuuf ta’e Lubi Bantii Ujuluu dhiho kana OMN irratti dhimoota kana ilaalchisee gaaffi fi deebii isaan godhan ta’a. Torbee darbee Biyyoota gara garaa keessatti lammiwwan keenya irra dararama ga’aa jiru ilaalchisee keesumaa ajjeechaa gara jibinaan Libiyaa keessatti lmmiwwan keenya irra ga’e ilaalchisee torbee darbe sagnataa addaa dhiheessinee ture. Lammiwwan keenya 28 ta’an gara jabinaan biyya itti ajjeefaman biyya Libiyaa keessatti amma iyyuu lammiwwan keenya baayyeen balaa guddaan marfamanii sodaa guddaa keessa jiru. Lammiwwan keenya lakkofsaan 10000 og lignende ta’an amma haala maalii irratti akka isaan argaman baruuf Libiyaatti bilbillee nama tokko haasofsiisneerra; kunis yeroo isaa eeggatee dhihaata.Isa dura garuu torban lama dura jalqabnee sababa hanqina yerootiin torbee darbe kan addaan kutne ergaasagalee waaqayyoo hojjetaa wangeelaa Tarraqaa Abarraatiin qophaa’e kutaa 2ffaa isiin dageesifna. Matadureen ergaa kanaa ”Waamichaa fi Eeggannaa Waamichaa jedhaa faarfannaa kana boodaa dhihaata -

Seo service Ex Distilleria


Radio Warra Wangeelaa Sadaasa 18, 2017 - YouTube - semalt

Radio Warra Wangeelaa Sadaasa 18, 2017.Tamsaasa kana keessatti dhuga-ba'umsa obboleettii keenya Margee Dhufeeraa Sobir kutaa xumeraa qabannee dhihaatneera. Dhaggeefadhaa! "Share" gochuudhaan woliifis hiraa! -

Seo Canton Stimozzo